Statut przedszkola

ul. Dywizjonu 303 nr 27

80-342 Gdańsk – Zaspa

557 32 35, Regon 190575322

logo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 86

W GDAŃSKU

TEKST JEDNOLITY Przyjęty Uchwałą Rady pedagogicznej Nr 4/2016/2017 w dniu 15 września 2016 r.

 

Statut przedszkola opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015r,poz.2156 oraz z 2016r. poz. 35,64, 195, 668 i 1010) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.
2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.
3. Kodeksu Pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami).
4. Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991r. Nr 120 poz. 526 i 527).
5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Załącznik nr 1 (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).
6. Rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 23 grudnia 2008 (Dz. U. z 2009 nr 4, poz. 17).
7. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DZ. U. Nr 228 poz. 1487 )
8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach /Dz. U. z 2011r. Nr 109, poz. 631/ 9. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r w sprawie nadzoru pedagogicznego / Dz. U. Nr 168, poz. 1324 / 10. Uchwały nr XLVII/1322/10 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gdańsk.
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:
1. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 86.
2. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola;
3. Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156 raz z 2016rpoz35,64,195,668,1010 ) oraz rozporządzenia wykonawcze do tej Ustawy;
4. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Przedszkolu;
5. Wychowankach, dzieciach i rodzicach – należy przez to rozumieć dzieci przyjęte i uczęszczające do Przedszkola oraz ich prawnych opiekunów;
6. Nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego, zatrudnionego w Przedszkolu;
7. Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Gdańsk reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Gdańska;
8. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku;
§2
1. Przedszkole nr 86 jest placówka publiczną, działającą jako jednostka budżetowa;
2. Siedziba Przedszkola znajduje się w Gdańsku, ul. Dywizjonu 303/27;
3. Przedszkole nosi nazwę ,,Kolorowe Przedszkole”, posiada swoje godło i hymn;
4. Organem prowadzącym jest Gmina Gdańsk
5. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty
6. Na pieczątkach i szyldzie używana jest pełna nazwa placówki:

7. Przedszkole działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. art. 7 ust. 1 pkt. 8 o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156 raz z 2016r. poz. 35,64,195,668,1010)
2) Aktu założycielskiego;
3) Niniejszego statutu;

§3 Finansowanie
1. Działalność finansowana jest przez:
1) Gminę Gdańsk
2) Rodziców – w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu.
2. Przedszkole może otrzymywać darowizny.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA ORAZ SPOSÓB REALIZACJI
§ 4 Cele i zadania
1. Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego koncentrując się na:
1) wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) budowaniu systemu wartości, w tym wychowywaniu dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3) kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4) rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) trosce o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcaniu do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7) budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijaniu umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8) wprowadzeniu dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijaniu umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnieniu dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowaniu tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
11) umożliwieniu osłuchania z językiem obcym nowożytnym;
3. Przedszkole prowadzi planowy proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci odpowiednio do ich indywidualnych potrzeb i możliwości, a także sytuacji społecznej.
4. Nauczyciele prowadzą i dokumentują obserwacje pedagogiczne, których celem jest poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci.
5. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej przeprowadza się analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozę przedszkolną). Celem diagnozy jest:
1) przekazanie informacji rodzicom o stanie gotowości
2) opracowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dla dzieci tego wymagających,
3) przekazanie informacji poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeśli będzie tam prowadzona pogłębiona diagnoza rozwoju dziecka
6. Celem ww. działań jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej i rozwój potencjalnych możliwości dziecka.
7. Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

§ 5 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
1. Przedszkole organizuje i udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:
1) problemów emocjonalnych
2) z deficytów rozwoju lub ze specyficznych trudności w uczeniu się
3) z zaburzeń komunikacji językowej
4) z choroby przewlekłej
5) ze zdarzeń traumatycznych
6) szczególnych uzdolnień
7) z niepowodzeń edukacyjnych
8) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi
9) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą
2. Nauczyciele przy wsparciu specjalistów prowadzą i dokumentują obserwacje pedagogiczne, których celem jest poznanie potrzeb i możliwości dzieci. W ostatnim roku pobytu w przedszkolu badają gotowość szkolną.
3. Jeśli w toku tych czynności ustalą problem, trudność, deficyt, szczególne uzdolnienie, udzielają natychmiast pomocy w toku bieżącej i pracy i informują o tym dyrektora przedszkola.
4. Dyrektor lub wyznaczony koordynator planuje i czuwa nad udzielaniem dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w toku bieżącej pracy przez nauczycieli oraz w następujących formach:
1) zajęcia rozwijające szczególne uzdolnienia
2) zajęcia specjalistyczne:
a) korekcyjno-kompensacyjne,
b) logopedyczne,
c) socjoterapeutyczne i inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
3) porady i konsultacje.

6. Formy pomocy, wymiar godzin oraz okres udzielania ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Wydziału Rozwoju Społecznego..
7. Dyrektor pisemnie zawiadamia rodziców o objęciu ich dzieci formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
8. Przedszkole we współpracy z Poradnią psychologiczno- pedagudziela także pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci oraz nauczycielom. Pomoc udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci.
9. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli:
1) porady
2) konsultacje
3) warsztaty
4) szkolenia
10. Zasady udzielania pomocy w przedszkolu:
1) Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
2) Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele w toku bieżącej pracy oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, posiadający odpowiednie kwalifikacje.
11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana z inicjatywy:
1) dyrektora
2) rodziców dziecka
3) nauczyciela
4) specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem
5) pomocy nauczyciela
6) poradni
7) pracownika socjalnego
8) asystenta rodziny
9) kuratora sądowego

§ 6 Opieka i kształcenie dzieci niepełnosprawnych
1. W przedszkolu mogą przebywać dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Realizacja orzeczeń następuje odpowiednio do zleceń zawartych w orzeczeniu w formach i wymiarze zatwierdzonym przez organ prowadzący.
2. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje się zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.
3. Zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności.
4. Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, przedszkole zatrudnia dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej lub specjalistów w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych lub pomoc nauczyciela, w zależności od zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jeśli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane jest ze względu na inne niż wymienione powyżej niepełnosprawności, za zgodą organu prowadzącego, w przedszkolu można zatrudniać dodatkowo ww. osoby w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych.
5. Przedszkole gromadzi w indywidualnej teczce dla każdego dziecka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, lekarza.
6. Zajęcia realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej są dokumentowane wg odrębnych przepisów.

§ 7 Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
1. Przedszkole umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez
a) zajęcia w języku polskim;
b) realizację treści związanych z historią, geografią i kulturą naszego regionu i kraju;
c) prowadząc nauczanie religii w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice lub opiekunowie wyrażają takie życzenie w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
2. Przedszkole prowadzi działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola poprzez czytelne zasady postępowania, w tym system regulaminów i procedur, ustalenie praw i obowiązków pracowników, dzieci i ich rodziców.
3. Przedszkole prowadzi z dziećmi planową pracę wychowawczą opartą na wartościach uniwersalnych. W przedszkolu funkcjonuje kodeks etyki zawodowej regulujący relacje pomiędzy podmiotami przedszkola.

§ 8 Sposób realizacji zadań
1. Przedszkole prowadzi planowy proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci odpowiednio do ich indywidualnych potrzeb i możliwości, a także sytuacji społecznej.
2. Proces wspomagania rozwoju i edukacji prowadzony jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego zawierających podstawę programową wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobu jej realizacji.
3. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi programu opracowany samodzielnie lub z zespołem nauczycieli, programu innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.
4. Dyrektor dopuszcza program po uprzednim zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
5. Programy dopuszczone w przedszkolu stanową zestaw programów wychowania przedszkolnego.
6. Nauczyciele planują pracę z grupą przedszkolną w oparciu o dopuszczony program, a w toku bieżącej pracy indywidualizują sposób oddziaływania odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb oraz możliwości każdego dziecka; w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
7. Nauczyciele stosują uznane, pedagogiczne metody, zasady i formy pracy odpowiednie do wieku, potrzeb i możliwości dzieci.

§ 9 Działalność innowacyjna
1. Przedszkole może prowadzić własną działalność innowacyjną
2. Innowacje pedagogiczne obejmują nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy przedszkola.
3. Innowacje wymagające przyznania przedszkolu dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący przedszkole pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
4. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w przedszkolu podejmuje rada pedagogiczna.
5. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:
1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,
2) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie przedszkolu, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.
6. Uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji oraz niezbędne dokumenty, dyrektor przedszkola przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę zgodnie z zasadami ustalonymi przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.

§ 10 Organizacja zajęć dodatkowych

1. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować zajęcia dodatkowe.
2. Rodzaj zajęć dodatkowych oraz ich częstotliwość jest uzgadniana z organem prowadzącym oraz Radą Rodziców na początku roku szkolnego.
3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.
4. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.
5. W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca zajęcia. Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci. Osoba ta odbiera dzieci od nauczyciela i oddaje je po zakończeniu zajęć.
6. Rodzice nie ponoszą dodatkowych opłat za zajęcia dodatkowe, poza opłatą stałą.

ROZDZIAŁ III
BEZPIECZEŃSTWO

§ 11 Sposób sprawowania opieki nad dziećmi
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – pod względem fizycznym jak i psychicznym,
3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż,
2. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku a w szczególności:
1) sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową,
2) sprzęty posiadają atesty i certyfikaty,
3) przedszkole posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej,
4) w przedszkolu znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją dotyczącą jej udzielania.
3. Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren przedszkola posiadają zabezpieczenia uniemożliwiające wyjście bezpośrednio na jezdnię.
4. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.
5. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.
6. W grupach w sprawowaniu opieki nad dziećmi pomaga nauczycielowi doraźnie woźna oddziałowa.
7. Przy wyjściu poza teren przedszkola zapewnia się opiekę jednego opiekuna dla grupy 15 dzieci.
8. Każde wyjście, wyjazd z dziećmi poza teren przedszkola odnotowuje się w zeszycie wyjść wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.
9. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora.

§ 12 Postępowanie w sytuacjach szczególnych. Wypadki
1. Pomoc medyczna jest udzielana dzieciom za zgodą rodziców. W sytuacjach koniecznych, gdy brak kontaktu z rodzicami, korzysta się z usług pogotowia ratunkowego.
2. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu bhp i ppoż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.
3. W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku niezwłocznie zapewnia się dziecku pierwszą pomoc przedmedyczną, oraz sprowadza się fachową pomoc medyczną.
4. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
1) rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego dziecka,
2) organ prowadzący przedszkole,
3) pracownika służby bhp,
4) społecznego inspektora pracy,
5) radę rodziców.
5. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
6. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego.
7. Zawiadomień, o których mowa powyżej dokonuje dyrektor bądź upoważniony przez niego pracownik przedszkola.
8. Każdy wypadek odnotowuje się w rejestrze wypadków. Dyrektor powołuje zespół i prowadzi postępowanie powypadkowe zgodnie z odrębnymi przepisami.
9. Umożliwia się ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą rodziców.
10. Przedszkole prowadzi edukację dla bezpieczeństwa m.in. poprzez tematy kompleksowe, bajko terapię z zastosowaniem różnych metod i form. Tematyka dotyczy bezpieczeństwa na drodze, sposobu korzystania z urządzeń, narzędzi i przyborów, bezpieczeństwa w relacjach z nieznajomymi, roślinami i zwierzętami, zagrożeń związanych z lekami, środkami chemicznymi i in.
11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przedszkole współpracuje z różnymi podmiotami np. z policją.
§ 13 Wycieczki
1. Przedszkole może organizować wycieczki i inne wyjazdy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w tym zakresie. Program wycieczki winien być dostosowany do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.
2. Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
3. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych). Wyjątkiem są krótkie, piesze wycieczki będące uzupełnieniem realizowanego programu wychowania przedszkolnego np. do parku, na pocztę, itp.
4. Program wycieczki organizowanej przez przedszkole, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor przedszkola.
5. Dyrektor przedszkola wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora przedszkola, osoba pełnoletnia, która:
1) ukończyła kurs kierowników wycieczek,
2) jest instruktorem harcerskim,
3) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek

6. Kierownik wycieczki opracowuje program i regulamin wycieczki, zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa, określa zadania opiekunów, zapewnia apteczkę, sprzęt i ekwipunek, czuwa nad bezpiecznym przebiegiem wycieczki lub imprezy. Przedszkole może posiadać dodatkową procedurę w zakresie organizacji wycieczek i imprez poza siedzibą przedszkola.
7. Rodzice dzieci mających problemy w czasie poruszania się pojazdami mechanicznymi zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki.

§ 14 Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
1. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom przedszkole określa następujące zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
1) dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub jego prawni opiekunowie;
2) osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać dziecko bezpośrednio pod opiekę nauczyciela;
3) rodzice /prawni opiekunowie/ mogą upoważnić przez siebie pełnoletnią osobę przyprowadzającą i odbierającą dziecko z przedszkola – na piśmie przedkładając je nauczycielom prowadzącym oddział. Upoważnienie w formie pisemnej zawiera: nazwisko i imię osoby upoważnionej oraz serię i numer dowodu osobistego;
4) nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola lub za pośrednictwem innego pracownika przedszkola;
5) rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;
6) nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie może on zapewnić dziecku bezpieczeństwa (jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających);
7) O każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami- prawnymi opiekunami dziecka;
8) Rodzice są zobowiązani do odbioru dziecka do czasu zamknięcia przedszkola. Jeżeli tego nie uczynią nauczyciel po sporządzeniu notatki, powiadomieniu policji i dyrektora podejmuje działanie odpowiednie do otrzymanych od wymienionych podmiotów instrukcji.
2. Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu dziecka w przedszkolu rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka niezwłocznie po powiadomieniu go przez nauczyciela. Dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY PRZEDSZKOLA

§15 Organy przedszkola
1. Organami przedszkola są:
1) dyrektor przedszkola
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców.
§16 Dyrektor
Kompetencje dyrektora przedszkola:
1) kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz,
2) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
3) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,
4) jest przewodniczącym rady pedagogicznej,
5) prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej,
6) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
7) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
8) sprawuje nadzór pedagogiczny i przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola,
9) dokonuje oceny pracy nauczycieli,
10) wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli, w tym nadaje stopień awansu nauczyciela kontraktowego,
11) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,
12) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola ,
13) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
14) odpowiada za wykonywanie obowiązku związanego z systemem informacji oświatowej
15) zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych i odpowiada za poziom ich realizacji,
16) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu,
17) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
18) ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją,
19) zapewnia ochronę danych osobowych będących w posiadaniu przedszkola,
20) przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu
21) ustala ramowy rozkładu dnia, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,
22) organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w oparciu o opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej
23) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców,
24) współpracuje z władzami samorządowymi oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
25) gospodaruje majątkiem przedszkola i dba o powierzone mienie,
26) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
27) współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników.

§ 17 Rada pedagogiczna
1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor jako jej przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w przedszkolu.
2. Rada pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
3. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
5. Członków rady pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw omawianych na zebraniach, w szczególności informacje dotyczące konkretnych osób i dzieci.
6. Kompetencje rady pedagogicznej:
1) Kompetencje stanowiące:
a) zatwierdza plany pracy przedszkola, w tym koncepcję pracy przedszkola,
b) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji pedagogicznych,
d) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola
e) zatwierdza zmiany w statucie
f) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola
g) zatwierdza regulamin rady pedagogicznej

2) Kompetencje opiniujące:
a) opiniuje organizację pracy przedszkola w tym ramowy rozkład dnia i rozkład zajęć dodatkowych,
b) opiniuje projekt planu finansowego przedszkola,
c) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,
d) opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
e) opiniuje zestaw programów wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku w przedszkolu.

3) Pozostałe kompetencje rady pedagogicznej:
a) opiniuje kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola zaproponowanego przez organ prowadzący, o ile do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo konkurs nie wyłoni kandydata,
b) opiniuje propozycje organu prowadzącego przedszkole dotyczącą zamiaru przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,
c) opiniuje decyzje dyrektora przedszkola o powierzeniu lub powołaniu ze stanowiska kierowniczego,
d) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego,
e) wyłania przedstawicieli do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola,
f) rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców,
g) deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym rozpatrującym odwołanie od oceny pracy nauczyciela.
§ 18 Rada Rodziców
1. Radę rodziców tworzą po dwóch przedstawicieli rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
2. Wyboru dokonuje się na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.
3. Rada rodziców działa w oparciu o własny regulamin zgodny z ustawą o systemie oświaty i statutem przedszkola.
4. Kompetencje rady rodziców:
1) może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego oraz organów przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,
2) może ustalać program profilaktyki i program wychowawczy,
3) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania przedszkola,
4) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,
5) opiniuje pracę nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego,
6) może wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
7) deleguje przedstawiciela do udziału w pracach zespołu oceniającego rozpatrującego odwołanie od oceny pracy nauczyciela,
8) deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola,
5. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.

§ 19 Zasady współdziałania organów przedszkola

1. Organy przedszkola współpracują ze sobą mając na uwadze wszechstronny rozwój dzieci, ich dobro i bezpieczeństwo, a także jakość pracy przedszkola, w szczególności;

1) Dyrektor przedszkola gwarantuje pełny i prawidłowy przebieg informacji między organami przedszkola
2) W zebraniach rady rodziców może brać udział (z głosem doradczym) dyrektor przedszkola i ewentualnie inni członkowie rady pedagogicznej.
3) W zebraniach rady pedagogicznej w miarę potrzeb i po wcześniejszym ustaleniu może brać udział rada rodziców lub jej przedstawiciele.
4) Dyrektor przedszkola informuje radę pedagogiczną oraz radę rodziców o wynikach ewaluacji zewnętrznej.

§ 20 Sposób rozwiązywania sporów między organami i innymi podmiotami przedszkola

1. Dyrektor przedszkola wnoszone sprawy sporne pomiędzy organami rozstrzyga
z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego.
2. Wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom przedszkola zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
3. Jeżeli uchwała statutowego organu jest niezgodna z obowiązującym prawem lub narusza interesy przedszkola i nie służy rozwojowi jej wychowanków wstrzymuje jej wykonanie lub informuje o niezgodności z przepisami prawa.
4. O fakcie tym informuje właściwy organ przedszkola i uzgadnia z nim sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały lub sporu.
5. W przypadku braku uzgodnienia o którym mowa w ust. 4, dyrektor przedszkola przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia właściwemu organowi (prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny).
6. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące wszystkich pracowników placówki.

ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
§ 21 Organizacja oddziałów
1. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 118.
2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień i stopnia rozwoju.
3. W przedszkolu można utworzyć łącznie pięć oddziałów.
4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, za zgodą nauczycieli prowadzących 26

§ 22 Programy, zajęcia
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych przez dyrektora i wpisanych do przedszkolnego zestawu programów, o którym mowa w paragrafie 10.
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
3. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
4. Czas trwania zajęć w przedszkolu, w tym zajęć prowadzonych dodatkowo, nauki religii i zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
a) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,
b) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 23 Akusz organizacji przedszkola
1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora
2. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.
3. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
1) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
2) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,

§ 24 Ramowy rozkład dnia
1. Organizację dnia w przedszkolu określa ramowy rozkład dnia.
2. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz prawidłowy przebieg wychowania i kształcenia dzieci, w przedszkolu respektuje się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu, uwzględnione w ramowym rozkładzie dnia:
 Co najmniej 1/5 czasu przeznacza się na zabawę. W tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela.
 Co najmniej 1/5 czasu, dzieci trzyletnie ¼ czasu spędzają na świeżym powietrzu: w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na spacerze. W tym czasie organizowane są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze.
 1/5 czasu przeznacza się na zajęcia dydaktyczne , realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.
 Pozostały czas 2/5 przeznacza się na czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, indywidualną pracę z dzieckiem, zajęcia dodatkowe, inne.
3. Ramowy rozkład dnia po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczna ustala dyrektor przedszkola. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 25 Czas pracy przedszkola
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem sobót, dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy zatwierdzonej przez organ prowadzący w projekcie organizacyjnym na wniosek dyrektora
2. Przedszkole czynne jest w dni robocze w godzinach 600 – 1700.
3. Czas pracy przedszkola wynosi 11 godzin dziennie, w tym 5 godzin bezpłatnej opieki, wychowania i kształcenia w czasie ustalonym przez organ prowadzący.
4. Czas ustalony 8-13.00

§ 26 Warunki lokalowe, baza

1. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:
a) pięć sal zajęć dla poszczególnych oddziałów,
b) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
c) kuchnię,
d) szatnię dla dzieci i personelu,
2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
3. Przedszkole zapewnia odpowiednie pomoce dydaktyczne i wyposażenie dla wychowanków bezpieczne i odpowiednie do realizacji przyjętych programów.

ROZDZIAŁ VI
ZASADY ODPŁATNOŚCI

§ 27 Zasady odpłatności za pobyt w przedszkolu
1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.
2. Wysokość opłaty za świadczenia w zakresie opieki, wychowania i nauczania wykraczające poza 5 godzin tzw. opłatę stałą ustala uchwałą Rady Miasta, jednak w wysokości nie przekraczającej 1 zł za każdą godzinę
3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.
4. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia ustalane są na podstawie uchwały Rady Miasta.
5. Dzieci mają możliwość korzystania z trzech posiłków.
6. Rodzice ponoszą koszty przygotowania posiłków i tak zwaną opłatę stałą, którą ustala Rada Miasta i która nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
7. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor , w zależności od kalkulacji kosztów produktów zużytych do jego wytworzenia i jest niezależna od opłaty stałej. Kalkulacja kosztów przygotowania posiłków sporządzana jest przez intendentkę każdego miesiąca odrębnie.
8. Odpłatność za wyżywienie i przygotowanie posiłków pobierana jest od rodziców za każdy miesiąc z góry, do 10-go każdego miesiąca.
9. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka, w przypadku jeśli nieobecność nie była zgłoszona wcześniej. Zwrot następuje w następnym miesiącu rozliczeniowym.
10. W okresie wakacyjnym, przy zmniejszonej liczbie dzieci uczęszczających do przedszkola, dyrektor Przedszkola może wprowadzić inne zasady wyżywienia zgodnie z miesięczną kalkulacją kosztów.
11. Personel przedszkola ma prawo do korzystania z wyżywienia na warunkach ustalonych przez organ prowadzący za wyjątkiem pracowników kuchni, którym koszty wyżywienia pokrywa organ prowadzący.

ROZDZIAŁ VII
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
§ 28 Nauczyciele
1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym odpowiednim do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z dopuszczonym programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
3. Nauczyciel jest równocześnie wychowawcą grupy.

4. Do zakresu zadań nauczyciela należy:

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.
2) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z dopuszczonym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
3) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań poprzez:
4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
5) przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej,
6) wykorzystanie wyników obserwacji i diagnozy do planowania pracy z grupą,
7) prowadzenie pracy indywidualnej oraz w grupach odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci, w tym opracowanie i realizacja indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dla dzieci odbywających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,
8) indywidualizację oddziaływań w toku bieżącej pracy
9) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci,
10) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy,
11) współpracę ze specjalistami i instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną, inną, odpowiednią do sytuacji społecznej dziecka i inną,
12) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kompetencji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
13) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
14) udział w pracach rady pedagogicznej zgodnie z regulaminem i kompetencjami rady pedagogicznej,
15) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
16) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
17) zabezpieczenie danych osobowych dzieci i rodziców, do których ma dostęp,
18) realizacja wniosków rady pedagogicznej, wniosków i zaleceń dyrektora oraz osób kontrolujących,
19) udział w pracach zespołów odpowiednio do ustaleń dyrektora,
20) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
21) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
22) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola a wynikających z bieżącej działalności placówki.
5. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
3) włączenia ich w działalność przedszkola.
6. Nauczyciel ma prawo:
1) Wyboru lub opracowania programu
2) Doboru pedagogicznych zasad, metod i form pracy powszechnie uznanych
3) Korzystania z uprawnień przysługujących nauczycielom i pracownikom zawartym w odrębnych przepisach
4) Rozwoju i awansu zawodowego
5) Korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
7. Dyrektor powierza każdy oddział opiece nauczycieli, których ilość zależna jest od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców.
8. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
9. Na każdy oddział dodatkowo zatrudnia się woźną oddziałową, która współpracuje z nauczycielami w realizacji ich zadań. Informacji dotyczących dzieci udzielają rodzicom wyłącznie dyrektor i nauczyciele. Kompetencji takich nie posiadają pracownicy niepedagogiczni.

§ 29 Specjaliści
1. Przedszkole może zatrudniać nauczycieli specjalistów w zależności od potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego.
2. Zadania specjalistów

1) Do zadań logopedy w przedszkolu należy:
a) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;
b) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
c) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
d) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2) Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:
a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
b) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
c) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
d) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3) Do zadań pedagoga specjalnego należy:
a) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizacja zintegrowanych działań i zajęć, określonych w programie;
b) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracy wychowawczej z dziećmi niepełnosprawnymi;
c) udział, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
d) pomoc nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

§ 30 Pracownicy niepedagogiczni
1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
2. Podstawowym zadaniem pracowników wymienionych w ust.1 jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
3. Wszyscy pracownicy są zobowiązani natychmiast reagować na:
1) wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci,
2) osoby postronne, przebywające na terenie Przedszkola i zawiadomić dyrektora.
4. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników wymienionych w ust.1 ustala dyrektor Przedszkola.
5. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

§ 31 Obowiązki pracowników niepedagogicznych
1. Pomoc nauczyciela
1) Podlega bezpośrednio dyrektorowi.
2) Współpracuje z nauczycielem w zapewnieniu opieki i bezpieczeństwa
3) pomaga nauczycielowi w realizacji zadań statutowych i programowych,
4) bierze udział w przygotowywaniu pomocy do zajęć i dekorowaniu sal,
5) pomaga dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na spacer,
6) sprząta po dzieciach mających problemy z kontrolą czynności fizjologicznych, w nagłych rozstrojach zdrowotnych itp.,
7) pomaga przy karmieniu dzieci słabo jedzących,
8) pomaga w innych sytuacjach tego wymagających,
9) ponosi odpowiedzialność za podopiecznych w chwilach krótkotrwałych nieobecności nauczycielek np. pobyt w toalecie, itp.
2. Woźna oddziałowa
1) Podlega dyrektorowi.
2) Woźne oddziałowe współpracują z nauczycielami w zakresie zapewnienia dzieciom opieki i wychowania dzieci, w tym:
a) pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się,
b) opieka w czasie spacerów i wycieczek,
c) udział w przygotowywaniu pomocy do zajęć,
d) udział w dekorowaniu sal,
e) sprzątanie po dzieciach mających problemy z kontrolą czynności fizjologicznych, w nagłych rozstrojach zdrowotnych,
f) pomoc w innych sytuacjach tego wymagających,
g) odpowiedzialność za podopiecznych w chwilach krótkotrwałych nieobecności nauczycielek np. podczas pobytu w toalecie, itp.
3) W zakresie organizacji posiłków:
a) przynoszenie naczyń do sali przed posiłkiem,
b) rozdawanie (3 razy dziennie) właściwych porcji dzieciom, wg ilości określonych przez normy żywieniowe,
c) dbałość o estetyczne podawanie posiłków,
d) podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia,
e) pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących,
f) przestrzeganie zasad dobrej praktyki w zakresie higieny.
4) W zakresie przestrzegania bezpieczeństwa i zasad higieny:
a) odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi, zgodnie z opracowanymi procedurami,
b) właściwe reagowanie na niebezpieczne zachowania podopiecznych,
c) pomoc przy odprowadzaniu i przyprowadzaniu dzieci do i z sali,
d) zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu,
e) monitorowanie obiektu pod kątem pojawiania się osób postronnych,
f) utrzymywanie rewirów wyznaczonych do sprzątania w należytej czystości.
3. Intendent
1) Stanowisko podlega bezpośrednio dyrektorowi.
2) Wykonuje prace związane z obiegiem dokumentów, a w szczególności:
a) odbiera rachunki i dokonuje ich wstępnego opisu oraz dostarcza je do GCUW
b) dokonuje zakupów żywieniowych

3) Wykonuje czynności dotyczące:
a) gospodarki materiałowo – magazynowej,
b) działalności organizacyjno – gospodarczej,
c) nadzoru i organizacji zakresu żywienia dzieci i personelu.
4) Prowadzi dokumentację i przestrzega zasad dobrej praktyki.
5) Monitorowanie i ostrzeganie przed niebezpieczeństwem lub pojawieniem się osób postronnych.

4. Kucharz

1) Podlega bezpośrednio dyrektorowi i współpracuje z intendentem.
2) Jest bezpośrednim zwierzchnikiem pracowników kuchni.
3) Zakres obowiązków i odpowiedzialności:
a) Udział w planowaniu posiłków dla dzieci i ich wykonywanie.
b) Codzienne pobieranie produktów z magazynu do sporządzenia posiłków wg norm,
c) Odpowiednie zabezpieczanie ich przed obróbką.
d) Przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzoru nad jej wykonaniem,
e) Przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad technologii i estetyki oraz zasad higieniczno – sanitarnych i przepisów bhp, ppoż.
f) Natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi wszystkich usterek i nieprawidłowości występujących na zapleczu kuchennym stanowiących zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa,
g) Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków.
h) Wydawanie posiłków o wyznaczonych godzinach.
i) Ścisłe przestrzeganie receptur przygotowywanych posiłków.
j) Racjonalne wykorzystanie pobieranych produktów.
k) Właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z przewidzianymi normami i zgodne z podanym stanem dzieci i personelu do żywienia w danym dniu.
l) Zgodność kaloryczną przygotowywanych potraw z ich zaplanowaną wartością.
m) Przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami Stacji Sanepidu.
n) Dbałość o stan powierzonego sprzętu i narzędzi.
o) Przestrzeganie czystości sprzętu, narzędzi oraz w pomieszczeniach kuchennych zgodnie z instrukcjami dobrej praktyki higienicznej.
p) Przestrzeganie właściwego wyglądu osobistego podczas pracy.
q) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zasad HCCP.

5. Pomoc kucharza
1) Stanowisko podlega dyrektorowi i bezpośrednio kucharzowi.
2) Zakres czynności służbowych i odpowiedzialności:

a) Obróbka wstępna warzyw i owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków, tj. mycie, obieranie, czyszczenie.
b) Odpowiednie zabezpieczanie produktów przed i podczas obróbki.
c) Oszczędne gospodarowanie wydanymi produktami.
d) Rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji wykorzystywanych maszyn gastronomicznych.
e) Przygotowywanie potraw zgodnie z sugestiami kucharza.
f) Przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad technologii i estetyki oraz zasad higieniczno – sanitarnych i przepisów bhp, ppoż.
g) Natychmiastowe zgłaszanie kucharzowi lub i dyrektorowi wszystkich usterek nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa.
h) Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków.
i) Pomoc przy porcjowaniu posiłków.
j) Pomoc przy wydawaniu posiłków o wyznaczonych godzinach.
k) Przestrzeganie receptur przygotowywanych posiłków.
l) Dbałość o stan wykorzystywanego sprzętu i narzędzi.
m) Przestrzeganie czystości sprzętu, narzędzi oraz w pomieszczeniach kuchennych.
n) Mycie naczyń i sprzętu kuchennego.
o) Przestrzeganie właściwego wyglądu osobistego podczas pracy.
p) Doraźne zastępowanie kucharza w przypadku jego nieobecności.
6. Dozorca i konserwator
1) Podlega bezpośrednio dyrektorowi
2) Zakres odpowiedzialności i obowiązki:

a) Pilnowanie mienia przedszkolnego.
b) Dokonywanie bieżących napraw sprzętu i urządzeń na terenie budynku i ogrodu przedszkolnego.
c) dokonywanie drobnych remontów w budynku
d) Dbanie o czystość i estetykę wokół budynku i na rabatach.
e) Alarmowanie odpowiednich służb oraz dyrektora w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.
f) Wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta państwowe.
g) Przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.
h) Utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach gospodarczych.
i) Monitorowanie i ostrzeganie przed niebezpieczeństwem lub pojawieniem się osób postronnych

ROZDZIAŁ VIII
WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI

§ 32 Prawa rodziców
1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice maja obowiązać czuwać nad prawidłową realizacją obowiązku przedszkolnego dzieci pięcioletnich i sześcioletnich, w szczególności zapewnić uczestnictwo dzieci w zajęciach.
3. Rodzice mają prawo do:
1) znajomości koncepcji i udziału w jej opracowaniu,
2) zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego oraz zadaniami realizowanymi w danym oddziale,
3) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów, zachowania i rozwoju,
4) uzyskania informacji na temat stanu gotowości szkolnej dziecka,
5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo w radzie rodziców,
7) planowych systematycznych spotkań z nauczycielem oddziału:
8) korzystania z form współpracy przedszkola z rodzicami, w tym:
a) zebrań grupowych – na początku roku szkolnego oraz w miarę potrzeb,
b) konsultacji i rozmów indywidualne z nauczycielem, dyrektorem – według potrzeb,
c) zajęć otwartych – 1-2 razy w roku,
d) form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców takich jak warsztaty, szkolenia, porady, konsultacje nauczycieli i specjalistów,
e) uroczystości i spotkań okolicznościowych – według kalendarza imprez,
f) festynów rodzinnych.
9) włączania się w organizację życia przedszkolnego,
10) życzliwej i przyjaznej atmosfery, intymności rozmowy z zachowaniem tajemnicy jej treści itp.
11) współdziałania w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku rodziny i przedszkola oraz budzeniu wzajemnego zaufania.

3. Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny od dyrektora i rady rodziców.

§ 33 Obowiązki rodziców
1. Przedszkole oczekuje od rodziców (prawnych opiekunów):
1) bieżącej i rzetelnej informacji na temat dziecka,
2) terminowego regulowania opłat,
3) przestrzegania ustaleń organizacyjnych placówki,
4) aktywnego współuczestniczenia w życiu przedszkola,
5) kultury zachowań w różnych sytuacjach na terenie placówki.
§ 34 Niebieska Karta – Ochrona dziecka i rodziny
1. Dyrektor przedszkola zgodnie z prawem podejmuje interwencję w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie . Działania odbywają się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” , co nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
2. Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dany pracownik przedszkola w toku prowadzonych czynności służbowych powziął podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny dyrektorowi, nauczycielowi lub innemu pracownikowi przedszkola przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.
3. Dyrektor przedszkola udziela kompleksowych informacji o:
a) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
b) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie
1. Dyrektor przedszkola:
a) organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
b) może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
c) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci;
d) udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
ROZDZIAŁ IX
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 35 Wiek dziecka a pobyt w przedszkolu
2. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 – 6 lat.
3. Istnieje możliwość przyjęcia dzieci młodszych, kończących 3 lata do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przyjęcie dziecka do przedszkola.
4. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola dodatkowo nie dłużej niż jeden rok. W tym przypadku rodzice są zobowiązani dostarczyć odroczenie od obowiązku szkolnego wydane przez . dyrektora szkoły w obwodzie której mieszka dziecko.
5. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.
§ 36 Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
1. W przedszkolu realizuje się obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
6 -letnich.
2. Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły obwodu, w którym dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie. Formą powiadomienia jest pisemny wykaz dzieci sporządzony i przekazany do 30 września każdego roku szkolnego.
3. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku spełniającemu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego „zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego”. Wzór zaświadczenia określają odrębne przepisy.
4. Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o spełnianiu obowiązku przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola.

§ 37 Prawa i obowiązki dzieci
1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka z uwzględnieniem następujących zasad:
1) zasady dobra dziecka – według której wszystkie działania podejmowane są w najlepiej pojętym interesie dziecka
2) zasady równości – która oznacza, że wszystkie dzieci , niezależnie od płci, koloru skóry, narodowości itp. mają być traktowane w sposób równy wobec prawa.
2. Katalog praw wynikających z Konwencji Praw dziecka obejmuje:
1) Prawo do życia i rozwoju – dziecko przebywające w placówce powinno mieć zagwarantowane warunki sprzyjające jego rozwojowi,
2) Prawo do identyczności – oznacza, że dorośli powinni dziecko szanować, dawać mu wolność( np. podczas podejmowania decyzji, nie ograniczanie jego wolności). Dziecko posiada również prawo do godności i nietykalności osobistej,
3) Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania – każde dziecko może w sposób swobodny wyrażać swoje myśli, wyznawać dowolną religię i postępować zgodnie ze swoim sumieniem
4) Prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym- przedstawiciele organów administracyjno-sądowych mają obowiązek wysłuchać dziecko w sprawach, które go dotyczą. Obowiązek ten spoczywa także na nauczycielach i opiekunach prawnych dziecka,
5) Prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa – nikt nie ma prawa znęcać się nad dzieckiem fizycznie, psychicznie, nadużywać go seksualnie, wyzyskiwać, czy znęcać się nad nim,
6) Prawo do ochrony zdrowia – dorośli mają obowiązek dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne dziecka,
7) Prawo do wypoczynku i czasu wolnego – personel Przedszkolny ma obowiązek organizować zajęcia tak, aby w ich trakcie znalazł się czas wolny związany z uwzględnieniem decyzji dziecka jak spędzić czas przeznaczony na zabawę i wypoczynek,
8) Prawo do korzystania z dóbr kultury – dziecko powinno mieć zapewniony dostęp do kultury, która jest nieodłącznym aspektem rozwoju,
9) Prawo do informacji – informacje na temat otaczającej rzeczywistości mają wpływ na kształtowanie się świadomości dzieci. Dziecko ma prawo do poznawania swojego otoczenia oraz korzystania z niego w sposób sprzyjający jego rozwojowi. Zadaniem dorosłych, towarzyszących dziecku w rozwoju i poznawaniu świata jest selekcja informacji dostosowanych do wieku i możliwości intelektualnych dziecka,
10) Prawo do znajomości swoich praw – dorośli nie mają prawa zatajać przed dzieckiem informacji dotyczących ich praw. Dzieci powinny mieć ich świadomość i umieć z nich korzystać.
3. Nauczyciele są zobowiązani do zapoznania dzieci z ich prawami w sposób dostępny dziecku oraz upowszechniać te prawa wśród rodziców.
4. Przedszkole pomaga zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej nie polega tylko na korzystaniu z praw, ale także na wypełnianiu obowiązków.
5. Przedszkolak ma obowiązek:
1) Przestrzegać zawartych umów dotyczących bezpieczeństwa swojego i innych
2) Słuchać i reagować na polecenia nauczyciela
3) Szanować mienie
4) Zachowywać porządek i czystość
5) Współdziałać w zespole
6) Przestrzegać zasad obowiązujących w grupie
7) Szanować prawa innych
8) Szanować wytwory pracy innych
9) Stosować formy grzecznościowe
10) Liczyć się ze zdaniem innych
11) Przestrzegać zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela lub innych osób dorosłych
12) Polubownie rozwiązywać konflikty
13) Uznawać prawo innych do: spokoju, zabawy, własności prywatnej, niezależności osobistej
14) Dbać o swój wygląd
15) Informować nauczyciela o problemach i niebezpieczeństwach

§ 38 System motywowania do zachowań pożądanych
1. W przedszkolu określono, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Jednym ze stosowanych środków wychowania są nagrody społeczne i rzeczowe.
1) Nagrody:
a) Pochwala indywidualna
b) Pochwala wobec grupy
c) Pochwala przed rodzicami
d) Dostęp do atrakcyjnej zabawki
e) Dyplom uznania
f) Drobne nagrody rzeczowe
g) Przewodzenie w zabawie
2) Nagradzamy za:
a) Stosowanie ustalonych zasad i umów
b) Wysiłek włożony w wykonana prace
c) Wywiązanie się z podjętych obowiązków
d) Bezinteresowna pomoc innych
e) Aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola
2. Dzieci znają zasady dezaprobaty za nieprzestrzeganie ustaleń.
1) Konsekwencje złego zachowania:
a) Upomnienie słowne indywidualne
b) Upomnienie słowne wobec grupy
c) Poinformowanie rodziców o przewinieniu
d) Odsunięcie od zabawy
e) Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji
f) Rozmowa z dyrektorem
2) Konsekwencje stosujemy za:
a) Nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu
b) Stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych
c) Zachowania agresywne
d) Niszczenie wytworów pracy innych
e) Celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków

ROZDZIAŁ X
ZASADY REKRUTACJI
§ 39
1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci z terenu miasta Gdańska w oparciu o nabór elektroniczny. Procedura naboru stanowi odrębny dokument.
2. Przedszkole przyjmuje dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

ROZDZIAŁ XI
SKREŚLENIE Z LISTY WYCHOWANKÓW
§ 40 Procedura dotycząca skreślania dziecka z listy wychowanków

1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może skreślić dziecko z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:
1) zalegania z należnymi opłatami za 1 miesiąc,
2) powtarzającego się nieterminowego regulowania należności,
3) nie uczęszczania dziecka do przedszkola bez uzasadnionej przyczyny co najmniej 1 miesiąc,
4) w sytuacji, gdy w sposób szczególny narażone jest dobro innych dzieci,
5) w przypadku częstego pozostawania dziecka w przedszkolu poza godzinami jego otwarcia.
6) Na wniosek rodziców

2. Tryb postępowania w przypadku skreślenia z listy wychowanków:
1) uzyskanie informacji o nieobecności dziecka lub innych przesłankach, które mogą być powodem skreślenia dziecka z listy wychowanków;
2) ustalenie przyczyn nieobecności lub analiza powodów, dla których dziecko nie powinno uczęszczać do przedszkola,
3) podjęcie uchwały o skreśleniu,
4) pisemne poinformowanie rodziców lub prawnych opiekunów o skreśleniu z listy,
5) od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków rodzicom przysługuje prawo do odwołania do rady pedagogicznej za pośrednictwem dyrektora w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia,
6) po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy wychowanków.
7) W przypadku dziecka odbywającego roczny obowiązek przedszkolny zapewnia się dziecku realizację tego obowiązku w innym oddziale.

ROZDZIAŁ XII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 41
Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 42
Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 43
Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 44
Przedszkole używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 45
1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

§ 46
Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola poprzez:
1) wywieszenie zarządzenia dyrektora w sprawie ogłoszenia treści statutu,
2) zapoznanie z treścią statutu organów kolegialnych przedszkola w trakcie rady pedagogicznej oraz zebrania ogólnego rodziców,
3) udostępnienie statutu na żądanie podmiotom przedszkola i organom kontrolującym przez dyrektora przedszkola w placówce.

§ 47

Tekst ujednolicony niniejszego statutu wchodzi w życie z dniem 01.09.2016 r.
Traci moc tekst jednolity statutu z dnia 15.02.2011 r.
Zmiany w statucie przyjęto uchwałą rady pedagogicznej nr 1/2016 w dniu 31.08.2016 r.

Dodaj komentarz